قرار دادن مطالب مرتبط با استفاده از برچسب ها

برای این مطلب سایت بهین اسکریپت یک آموزش بسیار کاربردی را آماده کرده ایم. بسیاری از سایتها برای اینکه از مطالب مرتبط استفاده کنند ازافزونه استفاده می کنند ولی در اینجا به شما کد را که بدون استفاده از افزونه هست را قرار می دهیم .

کد زیر رو در single.php  قرار دهید .

<?php

$tags = wp_get_post_tags($post->ID);
if ($tags) {
$tag_ids = array();
foreach($tags as $individual_tag) $tag_ids[] = $individual_tag->term_id;

$args=array(
‘tag__in’ => $tag_ids,
‘post__not_in’ => array($post->ID),
‘showposts’=>3, // تعداد مطالب مرتبط جهت نمایش
‘caller_get_posts’=>1
);
$my_query = new wp_query($args);
if( $my_query->have_posts() ) {
echo ”;
while ($my_query->have_posts()) {
$my_query->the_post();
?>

محبوب کن - فیس نما